واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

جز جدایی‌ناپذیر اندیشه...
نه زمان می شناسد نه مکان...
درست آنجا که تمرکز می کنی تا نباشد...
بیشتر پا فشاری می کند برای بودن...
و آنجا که باید باشد...
هر لحظه دور و دورتر می شود...

مثل درخت سیبی است...
که کم کم رشد می کند...
گل می کند و میوه می دهد...
اما ناگهان متوجه می شوی که...
میوه ها رسیده اند...
و یک به یک به زمین می افتند...

آنجا دیگر همه چیز تمام است...
چون یکی باید باشد...
تا این همه میوه ها را جمع کند...
چون افکار پریشان...
درست مثل میوه های رسیده هستند...
و زود می پوسند و می پوسانند...

نوشته شده در شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 00:27 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ