واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

پرت می کنم خودم را به گوشه ای...
بالای سر خودم  می مانم و...
خیره نگاهش می کنم...
تا ببینم از این نگاه تند...
به خودم خواهم آمد یا نه...

اما فایده ای ندارد...
این من مثل کسی است که...
همه چیز را فراموش کرده...
و در دنیایی خودش گم شده...

نمیدانم باید ولش کنم تا در دنیای خودش بماند...
یا اینکه هر جور شده به خودم برگردانمش...
اخه هر چه باشه برای ادامه...
به این خود نیاز دارم...
من نمی خواهم مثل مرده ها زندگی کنم...
من نمی خواهم به زندگی عادت کنم...

 زندگی چیزی نیست که...
از سر عادت اتفاق افتاده باشد...
زندگی گاهی زیباست...
و تو دلت می خواهد با خودت فریادش بزنی...
و گاهی چنان سخت... 
که تو دلت می خواهد پشت خودت به ایستی... 

نوشته شده در چهارشنبه 1 شهریور 1396 ساعت 23:38 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ