واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

بوی تابستان پیچیده در تاریکی شب...
بوی گل و شرجی هوا...
بوی سوختن و نبودن ها...
و بویی تازه و ناشناس...
از فکری که در این حوالی پرسه می زند...

شب شب است...
بهانه ی جدیدی ندارد...
اما تا دلت بخواهد رویای تر و تازه...
در حوالی تاریکی شب بلند پروازی می کنند...
انگار جز شب فضای برای خنده و بازی ندارند...

شب تنها جایی است که...
ساکنان شب نسبت به این همه جنب و جوش...
اعتراضی ندارند...
و حتی با اشتیاق...
به تماشای رویایی می نشینند که...
هیچوقت بر شانه هایشان فرود نخواهد آمد...

نوشته شده در چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 23:58 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
خواب فردا
بیچاره من
سپید و کوتاه
تمام ماجراها
تاریکی
یک عمر
سایه
کوه
و تمام
و دیگر هیچ