واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

لالا لایی...
بخواب کودکم...
با لرزه های زمین در گهواره اش...
اصلا فکر مادر نباش که...
سال ها باید خون گریه کند...

لالا لایی...
بخواب مادر و پدرم...
با لرزه های زمین در آوارش...
اصلا فکر فرزندت نباش که...
سال ها باید خواب آوار ببیند...

لالا لایی...
بخواب مسئول نازم...
حتی با لرزه های شب و روز مردمت...
اصلا فکر وجدانت نباش که...
سال هاست خواب خوش می بیند این دُردانه...

لالا لایی...
بخواب خواهر و برادر کُردم...
با تمام و درد و خون دلت...
اصلا فکر خواهر و برادر هم‌وطنت نباش که...
زمان انتخاب، در خواب می بیند پنبدانه...

نوشته شده در سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت 22:21 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
دلتنگی
پیر سفر
هذیان
حق انتخاب
واژه های بارانی
یک شب مهتاب
حوصله پرواز
مردن و نفس کشیدن
سنگ صبر
تاریکی سکوت