واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

تو خود پروازی...
در یک آسمان پرنده...
تو آن نگاه بی پایانی...
در امتداد یک پنجره... 
رهایی، راه توست...
از درب آسمان هشتم...

از نگاه تو...
روشنایی می گیرد...
تمام راه‌های رسیدن...
چه بیهوده است...
بریدن حتی یک لحظه ای نگاه...
در امتداد تمام نرسیدن ها...

مهربان تر از مادر...
روشن تر از ماه...
نامت شمعی است...
برای شب های تاریک...
این وطن بی نام تو...
نیست در هیچ آسمانی پا بر جا...

نوشته شده در شنبه 27 آبان 1396 ساعت 23:00 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
دلتنگی
پیر سفر
هذیان
حق انتخاب
واژه های بارانی
یک شب مهتاب
حوصله پرواز
مردن و نفس کشیدن
سنگ صبر
تاریکی سکوت