واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

آمدنت بهانه بود...
برای بردن لبخند...
و بی قرار کردن کلمات...
تا مدام هذیان بگویند...
جاده را به پنجره بدوزند...
و ماه را به آسمان...

باور کن این حرف ها...
دیگر قصه مادربزرگ نیست...
این حرف ها دردند...
که در من پیچیده اند...
با این حرف ها نمیشه خوابید...
فقط باید بیداری کشید...

آمدنت بهانه بود...
بهانه ی خواب های آشفته...
و رفتنت نشانه...
نشانه زخم های سرشکافته...
چه کسی می داند...
شاید دوباره دنیا جایی وارونه شد...

نوشته شده در شنبه 9 دی 1396 ساعت 23:35 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
دلتنگی
پیر سفر
هذیان
حق انتخاب
واژه های بارانی
یک شب مهتاب
حوصله پرواز
مردن و نفس کشیدن
سنگ صبر
تاریکی سکوت