واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

بادها...
از کجا... 
و از چی می گریزند...
در مسیر خود چرا...
ابرها را پراکنده...
و جمع می کنند...

چرا به دور خود می چرخند...
از این خانه به آن خانه...
از این کوچه به آن کوچه...
از این شهر به آن شهر...
به دنبال چه کسی می گردند...
و در نهایت...
کجا آرام می گیرند...

گاهی فکر می کنم بادها...
همین خیال آدم هاست...
که با هم جمع شده اند و...
بزرگ و بزرگ تر شده اند...
که اینطور به در و دیوار می کوبند خود را...

خیال خیال است...
از جنس باد...
می آید و می رود...
تو را بهم می ریزد...
بی آنکه وجود خارجی داشته باشد...


نوشته شده در پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت 23:20 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
دلتنگی
پیر سفر
هذیان
حق انتخاب
واژه های بارانی
یک شب مهتاب
حوصله پرواز
مردن و نفس کشیدن
سنگ صبر
تاریکی سکوت