واژه های از جنس آسمان

...مثل آسمان باش ، تا هم باشی و هم نباشی

هذیان های من یه هوای بارونیه...
یه عابر در حال رفتن...
یه درخت خیس از نبودن...
و چند پرنده کز کرده در خود...
که از پنجره اتاق فوران می کنند در من...

اما چشم ها...
از تاریکی می گویند...
از تاری نگاه در عمق شب...
و نفس های که...
بغض می کنند با هر نسیم...

هوای سنگین این روزها...
کلمات را گیج کرده...
از پیچش سقف در نگاه من...
تا صدای مهربانی...
می پروراند فکر ترک کردن را...
شاید همین روز ها...
من هم رفتم تا خودم...

نوشته شده در چهارشنبه 20 تیر 1397 ساعت 23:49 توسط Ali Reza نظرات |

اخرین مطالب
در امتداد شب
تصویر
شب و آسمان
این همه گذشته
هذیان های من
ذات عاشقی
وهم
دلتنگی
خواب
حال خراب